Sunday, May 22, 2011

những cơn lửa

tôi đang tưởng tượng những cái tô nằm chồng
chất trong sink, nồi canh bên cạnh đang thiu dần,
là một loại nghệ thuật sắp đặt.

sáng mai, những cái tô sẽ vẫn còn
chất trên đó, nồicanh thiu sẽ vẫn nằm
i trên lò, kiểu như nó vẫn đang chờ tôi
bật lửa.

tôi tưởng tượng một cơn lửa cháy rực rở
cháy thành tro những hình thể
ngày nào cũng lan tràn, lấn áp. tôi sẽ phóng lửa
đốt hết.

hoặc tôi sẽ đập chúng tan tành,
bằng một cơn phẫn nộ đủ để nổ tung vũ trụ,
a big bang,
and life can begin anew.

but instead, my anger folds itself
into patterns on my body, and nothing
happens.
i stand
for a long time
looking,
just looking.

No comments:

Post a Comment