Sunday, September 30, 2012

đêm và chuyện vĩ đại

tonight  i keep my doors open,
to usher sadness in.
last night i dreamed of catherizing
a fish, vengeance for my half swallowed torso.

+++

chuyện của tuần vừa qua

tôi bị quá khứ chặt chân.
tôi nằm lì trên giường bất động,
nơi chân tôi mọc rễ buồn, rụn trái tim quá mù đông.

tôi nỗi dậy.
tôi bị đánh, một cái bạt tay tét tôi làm đôi.
tôi cuồn nỗi dậy lần nữa.
tôi bị bắt.
tôi ra toà.
tòa bắt tôi chết.
tôi không chết.
tôi nỗi dậy lần cuối.
rồi tôi sẽ được yên.
No comments:

Post a Comment