Monday, September 3, 2012

misc (mấy rồi?)

không còn gì, ngoài cái thể xác
bằng chì, muốn hành hạ nó cũng không thể,
nó đâu biết đau chi
nữa  mà bỏ lơ.

No comments:

Post a Comment