Sunday, September 16, 2012

nỗi buồn con chó

tôi buồn như con chó
bị đánh nhiều năm
riết rồi quen,
có khác hơn
sẽ rất đáng nghi ngờ.

1 comment: