Sunday, July 12, 2009

Ngày đầu chẻ đôi

Hôm nay ngày đầu chẻ đôi –
tay và chân theo rụng.
Mưa không rớt,
không đúng vị trí giữa cát lầy.

Vị trí của tôi
là hậu kính hệ 24. Vỉa hè thiếu nắng.
Sớm quá sáng,
quán chưa mở cửa . Để tôi
ngồi với im lặng và hắn –
chia đôi tàn thuốc
còn một rít gạ gẫm
hẹn lần sau
sẽ tìm cho tôi tàn thuốc mới .

No comments:

Post a Comment