Thursday, January 20, 2011

trợt tuyết

Đong đưa
tôi ngồi, đong đưa
ngày không mưa,
đong đưa, tôi ngồi,
đong đưa.

đong đưa đứng lên
điểm nhọn
cây dù
đứng trên điểm nhọn
đong đưa.

ngâm nga nước lũ
ngày không mưa,
lưa thưa áo em
sứt chỉ
rút chỉ áo em
rút mũ máo em
nước lũ máu em.
rút mùa nước lũ máu em.

này thôi đứng dậy
ấp ủ ra về
ngồi tôi ở lại
tốn hơi ấm nghế
tôi ngồi ở lại,
lại thôi.

No comments:

Post a Comment