Monday, January 18, 2010

16 books sold; song for the dead

Đến hôm nay đã bán được 16 cuốn sách. Có sách đã gửi, có sách chưa. Nửa về VN, nửa ở lại Mỹ. Đang tiến hành dụ dỗ người bạn trai cũ mua một cuốn, có thể sẽ được hai. hì hì. Cuối tuần sẽ có người đến nhà mua sách tranh cho trẻ em. Khi bán được 20 cuốn, đạt được 100 đô chẳng, sẽ thôi la ó rao hàng. Thật cám ơn các bạn gần xa ủng hộ kỳ bán sách quyên tiền này.

Post lên đây một bài thơ của Christina Rossetti thay cho lời cầu nguyện:

SONG

When I am dead, my dearest,
Sing no sad song for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
with showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

2 comments: